Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πύρασος».

  1. Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πύρασος»

Ἕνας  ἀπὸ τοὺς νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν καὶ ἀναπτύχθηκαν  κατὰ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ, ὅπως τὴν καθορίσαμε χρονολογικὰ παραπάνω,  ἤτοι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν  6.700/6.500 περίπου, χρόνων μέχρι, πάλι περίπου, τὴν ἐποχὴ τῶν   5.800/5.600 π.Χ., χρόνων, βρισκόταν στὴ θέση «Πύρασος»,[1] στὴν περιοχὴ  τῆς σημερινῆς  Νέας Ἀγχιάλου.

Ἡ «Πύρασος» εἶναι ἕνας  ἀπὸ τοὺς τέσσερες ἀρχαιότερους καὶ μακροβιότερους νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἁλμυροῦ, ἀφοῦ, ὅπως ἔδειξαν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες καὶ ἡ μελέτη τῶν σχετικῶν εὑρημάτων, ὁ οἰκισμὸς ὑπῆρξε συνεχῶς ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ μέχρι καὶ τὸ  τέλος τῆς Τελικῆς  Νεολιθικῆς  καὶ συνέχισε τὴν ὕπαρξή του καὶ  σὲ κατοπινότερες ἐποχές.

Οἱ ἄλλοι τρεῖς μακροβιότεροι οἰκισμοί, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ὑπῆρχαν καὶ δραστηριοποιοῦνταν σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς, ἀπὸ τὴν ἐποχή, περίπου, τῶν    6.700 χρόνων π.Χ. μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν 3.100 χρόνων π.Χ., ἦταν ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», ὁ «Μύλος Βαΐτση» καὶ ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα». Διαβάστε περισσότερα

Από τις Αιγές του Φιλίππου Β΄ στον οικουμενικό Αλέξανδρο – Εντυπώσεις από την  εκδρομή της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς»

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΓράφει η Ελένη Χ. Δημάκου – Μέλος του Δ.Σ. της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς»

Την Κυριακή  10 Μαρτίου 2024, μέλη και φίλοι της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς» από Αλμυρό και Βόλο πραγματοποίησαν ημερήσια πολιτιστική εκδρομή στις αρχαίες Αιγές, τη βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων. Η εκδρομή διοργανώθηκε από το σωματείο μας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών μας σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αυτή τη φορά σειρά είχαν οι αρχαίες Αιγές (η γνωστή μας «Βεργίνα»), ο χώρος-σύμβολο της Μακεδονικής ηγεμονίας. Διαβάστε περισσότερα

Γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν Νεολιθικῶν Οἰκισμῶν τῆς Περιοχῆς Ἁλμυροῦ.

 

Γενικὰ χαρακτηριστικὰ

τῶν νεολιθικῶν οἰκισμῶν τῆς περιοχῆς  Ἁλμυροῦ

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μέχρι σήμερα γνωστοὺς  καί, μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια, ἐντοπισμένους παραπάνω νεολιθικοὺς  οἰκισμοὺς  στὴν εὐρύτερη   περιοχὴ  τοῦ Ἁλμυροῦ, συμφώνως μὲ τὰ ἀποτελέσματα καὶ τὰ συμπεράσματα τῶν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν οἱ ὁποῖες  πραγματοποιήθηκαν σ’ αὐτούς, εἶναι μικρῆς ἐδαφικῆς ἔκτασης. Διαβάστε περισσότερα

Οἱ Νεολιθικοὶ Οἰκισμοὶ τῆς Περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Οἱ νεολιθικοὶ  οἰκισμοὶ  τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Δεκαοκτὼ ἀναγνωρισμένοι καὶ μὲ ἀκρίβεια ἐντοπισμένοι στὴν ἐποχή μας,  ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐρευνητὲς ἀρχαιολόγους, εἶναι οἱ νεολιθικοὶ  οἰκισμοί, οἱ ὁποῖοι ἱδρύθηκαν, ἀναπτύχθηκαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν, κατὰ τὶς  διαφόρους περιόδους τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς  στὴν   εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ, ἤτοι  ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νέας Ἀγχιάλου καὶ τῶν Μικροθηβῶν στὸ βόρειο μέρος της  μέχρι καὶ τὴν περιοχὴ τοῦ Πτελεοῦ  στὸνότιο μέρος της.

Γιὰ τὸν ἀκριβὴ προσδιορισμὸ τῆς θέσης τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δεκαοκτὼ νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς στὴν παροῦσα ἐργασία χρησιμοποιοῦμε   τὶς  ὀνομασίες μὲ τὶς  ὁποῖες ἀναφέρονται  ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τοὺς ἀνασκαφεῖς ἀρχαιολόγους καὶ οἱ ὁποῖες ταυτίζονται  μὲ τὶς  σημερινὲς ὀνομασίες τῶν θέσεων στὶς  ὁποῖες ἐντοπίστηκαν οἱ νεολιθικοὶ αὐτοὶ οἰκισμοί.

Καλύπτοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἀσφαλῶς αὐθαιρέτως, τὸ κενὸ τῆς  ἄγνωστης σὲ μᾶς ὀνομασίας τὴν ὁποία εἶχαν τότε οἱ οἰκισμοὶ αὐτοὶ – ἄν βεβαίως εἶχαν τότε ἰδιαίτερες ὀνομασίες- ἐπιδιώκουμε τὴν χαρτογραφικὴ ἀπεικόνισὴ τους γιὰ τὴν σαφέστερη κατατόπιση τῶν ἀναγνωστῶν καὶ τὴν ἐξοικείωση  μὲ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα καὶ τὸν ἐντοπισμό τους  στὸν  γνωστὸ  σημερινὸ χῶρο.

Οἱ δεκαοκτὼ νεολιθικοὶ  οἰκισμοὶ  τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, ὅπως αὐτὴ   περιχαρακώθηκε παραπάνω, καὶ  οἱ ὁποῖοι θὰ περιγραφοῦν, σὲ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό,   στὴ συνέχεια τούτης τῆς ἐργασίας μας, εἶναι  οἱ παρακάτω: Διαβάστε περισσότερα

Περίοδοι Νεολιθικῆς Ἐποχῆς

Περίοδοι τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς

Ἡ Νεολιθικὴ Ἐποχή, σύμφωνα μὲ τὶς  γενικὲς παραδοχὲς τῆς πλειονότητας τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν ἀρχαιολόγων, θεωρεῖται ὅτι ἀρχίζει, περίπου,  ἀπὸ τὰ 6.700/6.500 χρόνια π.Χ. καὶ τελειώνει, πάλι περίπου, στὰ 3.300/3.100 χρόνια π.Χ.

Οἱ σχετικὲς διαφορετικὲς τοποθετήσεις καὶ ἐκτιμήσεις, μικρὲς ἤ μεγάλες, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅπως καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τὰ ὁποῖα  παρατηροῦνται και ἐξετάζονται  ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες προκειμένου νὰ καταταχθεῖ    ἕνα εὕρημα Νεολιθικῆς Ἐποχῆς σ’ αὐτὴν ἤ καὶ σὲ κάποια  ἀπὸ τὶς  ἰδιαίτερες ὑποπεριόδους της στὶς  ὁποῖες χωρίζεται αὐτή, δὲν θὰ ἀναφερθοῦν  στὴν παροῦσα  ἐργασία, ἐπειδὴ θεωροῦμε ὅτι  βρίσκονται ἐκτὸς τῶν κυρίων καὶ βασικῶν ἐπιδιώξεων  καὶ  σκοπῶν της.

Ἐκτὸς αὐτῶντῶν λόγων τὰ δείγματα τῶν εὑρημάτων τὰ ὁποῖα  ἔχουν ἀποδώσει οἱ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες τῶν δεκαοκτὼ  γνωστῶν καὶ ἐρευνημένων νεολιθικῶν οἰκισμῶν τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, μέχρι τώρα τοὐλάχιστον, δὲν εἶναι ἀρκετὰ σὲ ποσότητα ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀσφαλὴς καὶ τεκμηριωμένη  ἀντικειμενικῶς ἡ ἀντιπροσωπευτικότητά τους καὶ  ἀπὸ τὴν ἐξέτασὴ τους νὰ μποροῦν νὰ ἐξαχθοῦν τεκμηριωμένα καὶ ἀσφαλῆ συμπεράσματα  γιὰ  μία τέτοια λεπτομερέστερη κατάταξὴ τους.

Ἡ ὑπερτρισχιλιόχρονη αὐτὴ   χρονικὴ περίοδος τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς,  ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ μὲ ἀκριβὴ ἀσφάλεια στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ,  χωρίζεται σὲ τέσσερες ὑποπεριόδους: Διαβάστε περισσότερα

ἡ διαμόρφωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ κατὰ την Νεολιθικὴ Ἐποχή.

Τὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ

καὶ  ἡ διαμόρφωσή του κατὰ τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχὴ

Οἱ παλινολογικὲς καὶ παλαιογεωμορφολογικὲς ἔρευνες, οἱ ὁποῖες  ἔχουν πραγματοποιηθεῖ    κατὰ καιροὺς στὴν εὐρύτερη   περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ, στῶν ὁποίων τὶς ἰδιαίτερες λεπτομερεῖς     πληροφορίες  δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε  στὴν ἐργασία αὐτή, ἔχουν δείξει ὅτι ὁ ἁλμυριώτικος κάμπος στὰ χρόνια τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ  τῶν ὀκτὼ χιλιάδων (8.000) χρόνων,  περίπου, μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν τριῶν  χιλιάδων  (3.000), πάλι περίπου, χρόνων π.Χ.,  εἶχε γενικῶς τὴ μορφὴ μιᾶς ἀπέραντης σαβάνας.

Τὸ κλῖμα τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, ὅπως καὶ ὁλόκληρης τῆς Θεσσαλίας γενικότερα, κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν γενικῶς ξηρότερο  ἀπὸ αὐτὸ τῆς σημερινῆς  ἐποχῆς. Οἱ πεδιάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς  τοῦ Ἁλμυροῦ, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων ὅμοιων πεδινῶν περιοχῶν  τῆς Θεσσαλίας, καλύπτονταν κυρίως  ἀπὸ τεράστιους σὲ ἔκταση δρυμῶνες   μὲ βελανιδιές, φυλλοβόλες καὶ ἀειθαλεῖς, καὶ  ἄφθονο γρασίδι.

Ὑπολείμματα  τῶν προϊστορικῶν αὐτῶν θεσσαλικῶν δρυμώνων τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ ὑπῆρχαν καὶ διατηροῦνταν, σὲ ἀρκετὰ μεγάλες ἐκτάσεις, μέχρι καὶ τὸν 12ο αἰῶνα μ.Χ., μέχρι, δηλαδή, τὴν ἐποχὴ τῆς ἐγκατάστασης καὶ τῆς ἔναρξης τῆς αἰφνίδιας καὶ ἁλματώδους οἰκονομικῆς  καὶ ἐμπορικῆς  ἀνάπτυξης τῶν παραλιακῶν «Δύο Βυζαντινῶν Ἁλμυρῶν» ἤ, γιὰ νὰ κυριολεκτήσουμε, ἀφοῦ στὴν πραγματικότητα οἱ «Δύο Βυζαντινοὶ  Ἁλμυροί» ἦταν μία πόλη, μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς ἐμπορικῆς  ἀκμῆς  τοῦ «Βυζαντινοῦ Ἁλμυροῦ», ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὴν μεγαλύτερη ἀκμή του, κατὰ τὸ  χρονικὸ διάστημα  ἀπὸ τὸν 11ο ἕως καὶ τὸν 14ο μ. Χ. αἰῶνα.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία στὸν παραλιακὸ Βυζαντινὸ Ἁλμυρὸ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ  μὲ ἀνέλεγκτες ἁρπακτικὲς καὶ λεηλατικὲς ἐπεκτατικὲς προθέσεις καὶ διαθέσεις καὶ ἀναπτύχθηκαν μὲ γοργότατους ρυθμοὺς οἱ βενετικές, πισατικές, γενουατικὲς καὶ ἱσπανικὲς παροικίες μὲ τὶς  μεγάλες ναυτεμπορικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ ἑταιρεῖες τους τὶς ὁποῖες  εἶχαν ἐγκαταστήσει στὸν Ἁλμυρό. Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Νεολιθικὴ Ἐποχὴ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ

  1. Νεολιθικὴ Ἐποχὴ

 

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπώλεια ἤ, ἔστω, τὴν «φαινομενικὴ» ἀπουσία  σαφῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων κατοίκησης κατὰ τὴν Παλαιολιθικὴ καὶ τὴν Μεσολιθικὴ Ἐποχὴ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, ὑπάρχουν ἀναντίρρητα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα κατοίκησης κατὰ τὴν τρίτη λιθικὴ περίοδο, τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχἠ, τὴν ἐποχή, δηλαδή,  ἀπὸ τὰ ὀκτὼ χιλιάδες (8.000) χρόνια μέχρι, περίπου, τὰ τρεῖς χιλιάδες (3.000) χρόνια π. Χ.

Στὶς δύο κύριες πεδιάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, τὴν πεδιάδα τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τὴν πεδιάδα τῆς Σούρπης, φυσικὸ διαχωριστικὸ ὅριο τῶν ὁποίων τυπικῶς θεωροῦμε   τὸ  ρέμα τῆς Κεφάλωσης, τὸν ἱερό, δηλαδή,    Ἄμφρυσσο Ποταμὸ τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, καὶ τὴν λοφοσειρὰ τῆς Ὄρθρης, ἡ ὁποία  καταλήγει στὴν πηγὴ τῆς Κεφάλωσης, ὅπως καὶ στὴν μικρότερη καὶ λιγότερο πεδινὴ   περιοχὴ τοῦ  Πτελεοῦ, ἡ κατοίκηση κατὰ τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχὴ θεωρεῖται βέβαιη καθὼς αὐτὸ ἀποδεικνύεται  ἀπὸ τὰ πολλὰ σχετικὰ εὑρήματα, τὰ ὁποῖα  ἐντοπίστηκαν, συλλέχτηκαν καὶ μελετήθηκαν κατὰ τὶς σχετικὲς εἰδικὲς  ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες καὶ ἀνασκαφὲς οἱ ὁποῖες  πραγματοποιήθηκαν  στὶς περιοχὲς αὐτὲς ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους καὶ ἄλλους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Διαβάστε περισσότερα

Ἡ κατοίκηση τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ κατὰ τὴν λιθικὴ ἐποχή.

Ἡ κατοίκηση τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

κατὰ τὴν Λιθικὴ   Ἐποχὴ

 

  1. Παλαιολιθικὴ καὶ Μεσολιθικὴ Ἐποχὴ

«Λιθικὴ ἤ Λίθινη Ἐποχὴ» ἤ «Ἐποχὴ τοῦ Λίθου», γιὰ τὸν ἑλλαδικὸ τοὐλάχιστον χῶρο, ὀνομάζεται τὸ χρονικὸ διάστημα πρὶν ἀπὸ τὴν «Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ». Εἶναι ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν ἀκόμη μάθει νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ μέταλλα καὶ ὅλα τους τὰ ἀντικείμενα κατασκευάζονταν ἀπὸ ξύλο, πηλὸ ἤ λίθους.

Ἡ «Λιθικὴ Ἐποχὴ» ἐκτεὶνεται ἀπὸ τὰ τρεῖς χιλιάδες (3.000) χρόνια, περίπου π. Χ. καὶ παλαιότερα. Τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, ὅπως εἶναι γνωστό, χωρίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν γενικῶς παραδεκτὴ καὶ ἐπικρατοῦσα γνώμη τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, σὲ τρεῖς περιόδους:

  1. Στὴν «Παλαιολιθικὴ Ἐποχή», τὴν χρονικὴ περίοδο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν δώδεκα χιλιάδων (12.000) χρόνων π.Χ., περίπου, καὶ παλαιότερα,
  2. Στὴν «Μεσολιθικὴ Ἐποχή», ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν δώδεκα χιλιάδων (12.000), περίπου, χρόνων π.Χ. μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν ὀκτὼ ἤ ἑτπὰ  χιλιάδων (8.000 ἤ 7.000) χρόνων, πάλι περίπου, π. Χ., καὶ
  3. Στὴν «Νεολιθικὴ Ἐποχή», τὴν χρονικὴ περίοδο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ὀκτὼ ἤ ἑπτὰ χιλιάδων (8.000 ἤ 7.000) χρόνων, περίπου, π.Χ. μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν  τριῶν χιλιάδων (3.000) χρόνων  περίπου π. Χ.  

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνθρώπινη παρουσία στὴν περιοχῆ Ἁλμυροῦ

Ἡ ἀνθρώπινη παρουσία στὴν    περιοχὴ  Ἁλμυροῦ

Στὴν παραπάνω  ἐνιαία χερσαία ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, τοῦ ὑπόλοιπου τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας, τῶν Βορείων Σποράδων καὶ τῶν ἐνδιάμεσων σημερινῶν θαλασσίων ἐκτάσεων, ὅπως ἦταν διαμορφωμένη πρὶν ἀκόμα  ἀπὸ τὸν σχηματισμὸ τῆς λίμνης «Παγασητικὸς Κόλπος», πρίν, δηλαδή,  δεκαοχτὼ χιλιάδες (18.000) χρόνια, ὑπῆρχε, ὡστόσο, πάντοτε ἡ δυνατότητα ἀνθρώπινης παρουσίας.

Οἱ ἐπικρατοῦσες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, τὴν ἐποχὴ τῶν πρὶν δεκαοχτὼ  χιλιάδων χρόνων, στὴν ἐνιαία αὐτὴ γεωγραφικὴ περιοχή, ἐδαφολογικὲς καὶ κλιματικὲς συνθῆκες ἦταν εὐνοϊκὲς καὶ κατάλληλες γιὰ τὴν ἀνθρώπινη παρουσία καὶ ἐγκατοίκηση. Στὴν δυνατότητα τῆς ἀνθρώπινης παρουσίας καὶ ἐγκατοίκησης  στὴν περιοχὴ αὐτὴ «συνηγοροῦσε»  καὶ  εὐνοοῦσε καὶ ἡ ὑπάρχουσα, ἀπαραίτητη καὶ κατάλληλη γιὰ τὴν ὕπαρξη ἀνθρώπινης ζωῆς,   τοπικὴ χλωρίδα καὶ πανίδα. Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικὰ ὅρια περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Γεωγραφικὰ ὅρια τῆς    περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Ἡ   εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ, ὅπως ἐκτιμήσαμε ὅτι πρέπει νὰ τὴν καθορίσουμε καὶ νὰ τὴν προσδιορήσουμε γεωγραφικῶς γιὰ τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς  ἐπιδιώξεις τῆς παρούσας ἐργασίας, προκειμένου νὰ ὁρίσουμε τὸν χῶρο  τοῦ ὁποίου τὴν «Ἱστορία» κατὰ τὴν «Ἀρχαία Ἑποχή»,  ἐπιχειροῦμε νὰ καταγράψουμε στὴν  παροῦσα ἐργασία, εἶναι ἡ   περιοχὴ  ἡ ὁποία  περικλείεται  ἀπὸ τὰ παρακάτω φυσικὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια γεωγραφικὰ ὅρια.

Τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἀρχίζουν, στὸ μὲν νότιο μέρος, ἀπὸ τὸ  ἀκρωτήριο, τὸ  ὁποῖο στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ὀνομάζεται «Σταυρὸς» καὶ στὴν ἀρχαιότητα καλοῦνταν «Ἀφέτες» ἤ «Ποσείδαιον ἤ «Ποσείδιον». Τὸ ἀκρωτήριο αὐτὸ  εἶναι ἡ κατάληξη τῆς  σημερινῆς χερσονήσου τῆς ἀκραίας ἀπόληξης τοῦ νοτιότερου παρακλαδιοῦ τῆς  ὀροσειρᾶς τῆς Ὄρθρης, ἡ ὁποία ἀπόληξη στὴν ἐποχὴ μας ὀνομάζεται «Τραγοβούνι» καὶ ἡ κορυφογραμμὴ τοῦ ὁποίου, σὲ γενικὲς γραμμές, ἀποτελεῖ    τὰ σημερινὰ ὅρια τῶν Νομῶν Μαγνησίας καὶ Φθιώτιδας καὶ ἀνήκει στὴν γεωγραφικὴ   περιοχὴ τοῦ  σημερινοῦ χωριοῦ Ἀχίλλειο  τοῦ Δήμου Ἁλμυροῦ. Διαβάστε περισσότερα