Οἱ Νεολιθικοὶ Οἰκισμοὶ τῆς Περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Οἱ νεολιθικοὶ  οἰκισμοὶ  τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Δεκαοκτὼ ἀναγνωρισμένοι καὶ μὲ ἀκρίβεια ἐντοπισμένοι στὴν ἐποχή μας,  ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐρευνητὲς ἀρχαιολόγους, εἶναι οἱ νεολιθικοὶ  οἰκισμοί, οἱ ὁποῖοι ἱδρύθηκαν, ἀναπτύχθηκαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν, κατὰ τὶς  διαφόρους περιόδους τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς  στὴν   εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ, ἤτοι  ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νέας Ἀγχιάλου καὶ τῶν Μικροθηβῶν στὸ βόρειο μέρος της  μέχρι καὶ τὴν περιοχὴ τοῦ Πτελεοῦ  στὸνότιο μέρος της.

Γιὰ τὸν ἀκριβὴ προσδιορισμὸ τῆς θέσης τοῦ καθενὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δεκαοκτὼ νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς στὴν παροῦσα ἐργασία χρησιμοποιοῦμε   τὶς  ὀνομασίες μὲ τὶς  ὁποῖες ἀναφέρονται  ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τοὺς ἀνασκαφεῖς ἀρχαιολόγους καὶ οἱ ὁποῖες ταυτίζονται  μὲ τὶς  σημερινὲς ὀνομασίες τῶν θέσεων στὶς  ὁποῖες ἐντοπίστηκαν οἱ νεολιθικοὶ αὐτοὶ οἰκισμοί.

Καλύπτοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἀσφαλῶς αὐθαιρέτως, τὸ κενὸ τῆς  ἄγνωστης σὲ μᾶς ὀνομασίας τὴν ὁποία εἶχαν τότε οἱ οἰκισμοὶ αὐτοὶ – ἄν βεβαίως εἶχαν τότε ἰδιαίτερες ὀνομασίες- ἐπιδιώκουμε τὴν χαρτογραφικὴ ἀπεικόνισὴ τους γιὰ τὴν σαφέστερη κατατόπιση τῶν ἀναγνωστῶν καὶ τὴν ἐξοικείωση  μὲ τὴν σημερινὴ πραγματικότητα καὶ τὸν ἐντοπισμό τους  στὸν  γνωστὸ  σημερινὸ χῶρο.

Οἱ δεκαοκτὼ νεολιθικοὶ  οἰκισμοὶ  τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, ὅπως αὐτὴ   περιχαρακώθηκε παραπάνω, καὶ  οἱ ὁποῖοι θὰ περιγραφοῦν, σὲ μικρότερο ἤ μεγαλύτερο βαθμό,   στὴ συνέχεια τούτης τῆς ἐργασίας μας, εἶναι  οἱ παρακάτω: Διαβάστε περισσότερα