Ἡ Νεολιθικὴ Ἐποχὴ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ

  1. Νεολιθικὴ Ἐποχὴ

 

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀπώλεια ἤ, ἔστω, τὴν «φαινομενικὴ» ἀπουσία  σαφῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων κατοίκησης κατὰ τὴν Παλαιολιθικὴ καὶ τὴν Μεσολιθικὴ Ἐποχὴ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, ὑπάρχουν ἀναντίρρητα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα κατοίκησης κατὰ τὴν τρίτη λιθικὴ περίοδο, τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχἠ, τὴν ἐποχή, δηλαδή,  ἀπὸ τὰ ὀκτὼ χιλιάδες (8.000) χρόνια μέχρι, περίπου, τὰ τρεῖς χιλιάδες (3.000) χρόνια π. Χ.

Στὶς δύο κύριες πεδιάδες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, τὴν πεδιάδα τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ τὴν πεδιάδα τῆς Σούρπης, φυσικὸ διαχωριστικὸ ὅριο τῶν ὁποίων τυπικῶς θεωροῦμε   τὸ  ρέμα τῆς Κεφάλωσης, τὸν ἱερό, δηλαδή,    Ἄμφρυσσο Ποταμὸ τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς, καὶ τὴν λοφοσειρὰ τῆς Ὄρθρης, ἡ ὁποία  καταλήγει στὴν πηγὴ τῆς Κεφάλωσης, ὅπως καὶ στὴν μικρότερη καὶ λιγότερο πεδινὴ   περιοχὴ τοῦ  Πτελεοῦ, ἡ κατοίκηση κατὰ τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχὴ θεωρεῖται βέβαιη καθὼς αὐτὸ ἀποδεικνύεται  ἀπὸ τὰ πολλὰ σχετικὰ εὑρήματα, τὰ ὁποῖα  ἐντοπίστηκαν, συλλέχτηκαν καὶ μελετήθηκαν κατὰ τὶς σχετικὲς εἰδικὲς  ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες καὶ ἀνασκαφὲς οἱ ὁποῖες  πραγματοποιήθηκαν  στὶς περιοχὲς αὐτὲς ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους καὶ ἄλλους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Διαβάστε περισσότερα

Ἡ κατοίκηση τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ κατὰ τὴν λιθικὴ ἐποχή.

Ἡ κατοίκηση τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

κατὰ τὴν Λιθικὴ   Ἐποχὴ

 

  1. Παλαιολιθικὴ καὶ Μεσολιθικὴ Ἐποχὴ

«Λιθικὴ ἤ Λίθινη Ἐποχὴ» ἤ «Ἐποχὴ τοῦ Λίθου», γιὰ τὸν ἑλλαδικὸ τοὐλάχιστον χῶρο, ὀνομάζεται τὸ χρονικὸ διάστημα πρὶν ἀπὸ τὴν «Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ». Εἶναι ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶχαν ἀκόμη μάθει νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ μέταλλα καὶ ὅλα τους τὰ ἀντικείμενα κατασκευάζονταν ἀπὸ ξύλο, πηλὸ ἤ λίθους.

Ἡ «Λιθικὴ Ἐποχὴ» ἐκτεὶνεται ἀπὸ τὰ τρεῖς χιλιάδες (3.000) χρόνια, περίπου π. Χ. καὶ παλαιότερα. Τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, ὅπως εἶναι γνωστό, χωρίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν γενικῶς παραδεκτὴ καὶ ἐπικρατοῦσα γνώμη τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων, σὲ τρεῖς περιόδους:

  1. Στὴν «Παλαιολιθικὴ Ἐποχή», τὴν χρονικὴ περίοδο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν δώδεκα χιλιάδων (12.000) χρόνων π.Χ., περίπου, καὶ παλαιότερα,
  2. Στὴν «Μεσολιθικὴ Ἐποχή», ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν δώδεκα χιλιάδων (12.000), περίπου, χρόνων π.Χ. μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν ὀκτὼ ἤ ἑτπὰ  χιλιάδων (8.000 ἤ 7.000) χρόνων, πάλι περίπου, π. Χ., καὶ
  3. Στὴν «Νεολιθικὴ Ἐποχή», τὴν χρονικὴ περίοδο, δηλαδή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν ὀκτὼ ἤ ἑπτὰ χιλιάδων (8.000 ἤ 7.000) χρόνων, περίπου, π.Χ. μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν  τριῶν χιλιάδων (3.000) χρόνων  περίπου π. Χ.  

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνθρώπινη παρουσία στὴν περιοχῆ Ἁλμυροῦ

Ἡ ἀνθρώπινη παρουσία στὴν    περιοχὴ  Ἁλμυροῦ

Στὴν παραπάνω  ἐνιαία χερσαία ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, τοῦ ὑπόλοιπου τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας, τῶν Βορείων Σποράδων καὶ τῶν ἐνδιάμεσων σημερινῶν θαλασσίων ἐκτάσεων, ὅπως ἦταν διαμορφωμένη πρὶν ἀκόμα  ἀπὸ τὸν σχηματισμὸ τῆς λίμνης «Παγασητικὸς Κόλπος», πρίν, δηλαδή,  δεκαοχτὼ χιλιάδες (18.000) χρόνια, ὑπῆρχε, ὡστόσο, πάντοτε ἡ δυνατότητα ἀνθρώπινης παρουσίας.

Οἱ ἐπικρατοῦσες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, τὴν ἐποχὴ τῶν πρὶν δεκαοχτὼ  χιλιάδων χρόνων, στὴν ἐνιαία αὐτὴ γεωγραφικὴ περιοχή, ἐδαφολογικὲς καὶ κλιματικὲς συνθῆκες ἦταν εὐνοϊκὲς καὶ κατάλληλες γιὰ τὴν ἀνθρώπινη παρουσία καὶ ἐγκατοίκηση. Στὴν δυνατότητα τῆς ἀνθρώπινης παρουσίας καὶ ἐγκατοίκησης  στὴν περιοχὴ αὐτὴ «συνηγοροῦσε»  καὶ  εὐνοοῦσε καὶ ἡ ὑπάρχουσα, ἀπαραίτητη καὶ κατάλληλη γιὰ τὴν ὕπαρξη ἀνθρώπινης ζωῆς,   τοπικὴ χλωρίδα καὶ πανίδα. Διαβάστε περισσότερα