Γεωγραφικὰ ὅρια περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Γεωγραφικὰ ὅρια τῆς    περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Ἡ   εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ, ὅπως ἐκτιμήσαμε ὅτι πρέπει νὰ τὴν καθορίσουμε καὶ νὰ τὴν προσδιορήσουμε γεωγραφικῶς γιὰ τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς  ἐπιδιώξεις τῆς παρούσας ἐργασίας, προκειμένου νὰ ὁρίσουμε τὸν χῶρο  τοῦ ὁποίου τὴν «Ἱστορία» κατὰ τὴν «Ἀρχαία Ἑποχή»,  ἐπιχειροῦμε νὰ καταγράψουμε στὴν  παροῦσα ἐργασία, εἶναι ἡ   περιοχὴ  ἡ ὁποία  περικλείεται  ἀπὸ τὰ παρακάτω φυσικὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια γεωγραφικὰ ὅρια.

Τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἀρχίζουν, στὸ μὲν νότιο μέρος, ἀπὸ τὸ  ἀκρωτήριο, τὸ  ὁποῖο στὴ σημερινὴ ἐποχὴ ὀνομάζεται «Σταυρὸς» καὶ στὴν ἀρχαιότητα καλοῦνταν «Ἀφέτες» ἤ «Ποσείδαιον ἤ «Ποσείδιον». Τὸ ἀκρωτήριο αὐτὸ  εἶναι ἡ κατάληξη τῆς  σημερινῆς χερσονήσου τῆς ἀκραίας ἀπόληξης τοῦ νοτιότερου παρακλαδιοῦ τῆς  ὀροσειρᾶς τῆς Ὄρθρης, ἡ ὁποία ἀπόληξη στὴν ἐποχὴ μας ὀνομάζεται «Τραγοβούνι» καὶ ἡ κορυφογραμμὴ τοῦ ὁποίου, σὲ γενικὲς γραμμές, ἀποτελεῖ    τὰ σημερινὰ ὅρια τῶν Νομῶν Μαγνησίας καὶ Φθιώτιδας καὶ ἀνήκει στὴν γεωγραφικὴ   περιοχὴ τοῦ  σημερινοῦ χωριοῦ Ἀχίλλειο  τοῦ Δήμου Ἁλμυροῦ. Διαβάστε περισσότερα

Ἡ διαμόρφωση τοῦ γεωφυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἁλμυροῦ.

Ἡ διαμόρφωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Ἡ εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, ἡ γεωγραφικὴ περιοχή, δηλαδή, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καλυπτόταν κάτω ἀπὸ τὴν ὀνομασία «Ἀχαΐα Φθιώτιδα» καὶ τῆς ὁποίας τὴν ἱστορία κατὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἐπιχειροῦμε νὰ παρουσιάσουμε στὴν παροῦσα ἐργασία, δὲν εἶχε πάντοτε τὴν σημερινὴ ὁρατὴ καὶ γνωστὴ φυσικὴ γεωγραφικὴ κατάσταση καὶ μορφή.
Ἡ συνεχὴς ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες καὶ χιλιετίες τροποποίηση καὶ διαμόρφωση τοῦ ἀρχικοῦ φυσικοῦ γεωγραφικοῦ περιβάλλοντος τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ καὶ ἡ ὁριστικοποίησή του καὶ τελικὴ διαμόρφωση στὴ σημερινή του κατάσταση ἔχει καὶ αὐτὴ τὴν δική της «ἱστορία», ἔχει τὴν δική της διαχρονικὴ πορεία, ἡ γνώση τῆς ὁποία εἶναι μία βασικὴ καὶ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν σαφέστερη κατανόηση τὴς ἱστορίας τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος ἔζησε στὴν περιοχὴ αὐτή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν παραθέτουμε μερικὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς «ἱστορίας» αὐτῆς. Διαβάστε περισσότερα

Γεωμορφολογία περιοχῆς Ἁλμυροῦ. Εἰσαγωγικὸ σημείωμα.

Γεωμορφολογία τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα
Πρὶν ἐπιχειρήσουμε τὴν καταγραφὴ τοῦ βίου καὶ τῆς ἱστορίας τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἔζησαν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, τῆς περιοχῆς, δηλαδή, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καλυπτόταν κάτω ἀπὸ τὴν ὀνομασία «Ἀχαΐα Φθιώτιδα», θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ περιγράψουμε, σὲ γενικὲς γραμμές, τὸν χῶρο καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο διαδραματίστηκαν οἱ ὅποιες καταστάσεις κυριάρχησαν στὸν τόπο αὐτὸν καὶ τὰ ὅσα γεγονότα συγκρὀτησαν τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου κατὰ τὴν ἀρχαία ἐποχή. Διαβάστε περισσότερα