Οἰ νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ τῆς περιοχῆς τοῦ Χαλαίου Ποταμοῦ

 

 

                                  Νεολιθικοὶ  οἰκισμοὶ  τῆς  περιοχῆς τοῦ «Χαλαίου Ποταμοῦ»

Στὸ βόρειο  τμῆμα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, στὴν    περιοχὴ τοῦ  σημερινοῦ «Χολορέματος», τοῦ «Χαλαίου Ποταμοῦ» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τὴν περιοχή, δηλαδή, στὴν ὁποία στὴν σημερινὴ ἐποχὴ κυριαρχοῦν τὰ χωριὰ Πέρδικα, Φυλάκη, Μαυρόλοφος, Ἀργιλλοχώρι, Ἀϊδίνι, Μικροθῆβες καὶ Νέα Ἀγχίαλος, δημιουργήθηκαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς  δέκα συνολικῶς νεολιθικοὶ οἰκισμοί. Χρησιμοποιῶντας τὶς ὀνομασίες,  τὶς ὁποῖες προσέδωσαν σ’ αὐτοὺς οἱ ἀρχαιολόγοι ἀνασκαφεῖς καὶ ἐρευνητὲς αὐτῶν, μὲ βάση κυρίως τὶς σύγχρονες ὀνομασίες τῶν τοποθεσιῶν τους, οἱ δέκα αὐτοὶ νεολιθικοὶ οἰκισμοί, εἶναι οἱ ἑξῆς:

  1. «Πύρασος», 2. «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. «Πέρδικα 1 – Νταουτζιά», 4. «Πέρδικα 2», 5. «Φθιώτιδες Θῆβες», 6. «Κόμβος Μικροθηβῶν». 7. «Μπελίτσι», 8. «Μύλος Βαΐτση», 9. «Καρατζαγλί», καὶ 10. «Φυλάκη».

Ἀπὸ  τοὺς δέκα αὐτοὺς οἰκισμοὺς οἱ πέντε,  1. «Πύρασος»,  2. «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα»,  3. «Μύλος Βαΐτση»,  4. «Πέρδικα 1 – Νταουτζιά» καὶ 5. «Πέρδικα 2», ὑπῆρξαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν σ’ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ, ἀπό, περίπου, τὰ  ἔτη 6.700/6.500 μέχρι τὰ  ἔτη 5.800/5.600 π.Χ. Διαβάστε περισσότερα