Ἡ ζωὴ στὴν Νεολιθικὴ Ἐποχὴ. Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα.

Απὀ τὸ ὑπὸ ἔκδοση βιβλίο  Η {ΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Ἡ ζωὴ στὴ Νεολιθικὴ Ἐποχὴ

 

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Ποιὰ ἦταν ἡ ἱστορία  καὶ πῶς ἦταν ὀργανωμένη καὶ διαμορφωμένη ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν οἱ ὁποῖες δημιουργήθηκαν καὶ ἔζησαν στὴν εὐρύτερη   περιοχὴ τοῦ  Ἁλμυροῦ κατὰ τὴν Νεολιθικὴ Ἐποχὴ  στοὺς παραπάνω, ἐντοπισμένους καὶ ἀναγνωρισμένους στὴν ἐποχὴ μας, δεκαοκτὼ νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς ἤ καὶ σὲ ἄλλους τῆς ἴδιας περιοχῆς οἱ ὁποῖοι ὁπωσδήποτε, πρέπει κατὰ τὴν ἐκτίμησὴ μας νὰ ὑπῆρχαν ἀλλὰ  δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀνακαλυφθεῖ;

Ἀρχικῶς πρέπει ν’  ἀναφερθεῖ    καὶ νὰ γίνει δεκτὸ ὅτι εἶναι ὑπερβολικὰ δύσκολο, ἕως σχεδόν ἀδύνατο, ἀλλὰ καὶ ἀδιανόητο, νὰ δοθεῖ μία καὶ μόνη σαφής, κατατοπιστικὴ καὶ τεκμηριωμένη ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτό, ὅσο ἀναλυτικὴ καὶ ἄν εἶναι αὐτὴ   ἡ ἀπάντηση, ἡ ὁποία νὰ ἰσχύει καθολικῶς καὶ ὁμοιομόρφως γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 3.000 χρόνων, ὄπως αὐτὸ τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς,  καὶ γιὰ τόσους διαφορετικοὺς οἰκισμούς, οἱ ὁποῖοι ἀπεῖχαν μεταξύ τους τοπικῶς ἀλλὰ καὶ χρονικῶς.  Εἶναι σὰν νὰ θέλουμε νὰ δώσουμε μία ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα «πῶς ἦταν ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων  ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου ὡς τὸν  20ο αἰῶνα», δηλαδὴ γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἐπίσης 3.000 χρόνων περίπου. Διαβάστε περισσότερα