Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Βουλοκαλύβα» τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

  1. Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Βουλοκαλύβα»

Ἡ θέση «Βουλοκαλύβα» βρίσκεται στὴν   περιοχὴ τοῦ  Πλατάνου,  500 μέτρα βόρεια τῆς Ἑλληνιστικῆς   Ἅλου.  Ἀπὸ τὴν ἔρευνα ποὺ  διενεργήθηκε προέκυψε ὅτι ἡ θέση πρωτοκατοικήθηκε μεταξὺ τῆς Τελικῆς  Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς  καὶ τῆς Πρώιμης Ἐποχῆς  τοῦ Χαλκοῦ καὶ συνέχισε νὰ κατοικεῖται σ’ ὅλες τὶς  περιόδους τῆς Χαλκοκρατίας, στὴν  Ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου μέχρι καὶ τὴ Βυζαντινὴ Ἐποχὴ.

Ἀσφαλὴς ἀπόδειξη κατοίκησης τῆς  «Βουλοκαλύβας» κατὰ τὴν «Ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου» εἶναι οἱ πολλοὶ  τύμβοι τῆς ἐποχῆς  αὐτῆς  ποὺ  ἔχουν ἐντοπιστεῖ    καὶ ἐρευνηθεῖ. Τὰ ἀρχαιότερα  ἀπὸ τὰ ὄστρακα ποὺ  συλλέχτηκαν, καὶ ποὺ ὑποδεικνύουν τὴν ἀρχὴ τῆς κατοίκησης τῆς θέσης, χρονολογοῦνται μὲ βεβαιότητα στὴν Ὕστερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ.

Ἡ κατοίκηση τῆς Βουλοκαλύβας ἦταν ἀρκετὰ μακροχρόνια. Ἡ ἐξέταση τῶν κεραμικῶν της ἔδειξε ὅτι ἡ παραγωγή τους ἦταν ἐγχώρια. Δὲν βρέθηκαν κεραμικὰ προερχόμενα  ἀπὸ ἄλλες περιοχές. Για τὸ  λόγο αὐτὸ τὰ εὑρήματα τῆς «Βουλοκαλύβας» ἀποτελοῦν  ἕνα πολύτιμο γιὰ τὴν ἔρευνα δεῖγμα, ἀφοῦ εἶναι καθαρὸ δεῖγμα  ἐγχώριας παραγωγῆς, ἀπαλλαγμένο  ἀπὸ συγχύσεις ποὺ  μπορεῖ    νὰ φέρουν συνυπάρχοντα εἰσαγόμενα εἴδη. Τὰ κεραμικὰ τῆς Βουλοκαλύβας εἶναι ἕνα  δεῖγμα κατάλληλο γιὰ μελέτη  τῆς ἐγχώριας τεχνικῆς  καὶ νοοτροπίας. Ἐπειδὴ  δὲ λίγες θέσεις τῆς Πρώιμης Χαλκοκρατίας ἔχουν ἐρευνηθεῖ, οἱ πληροφορίες τῶν εὑρημάτων τῆς Βουλοκαλύβας μας εἶναι πολύτιμες. Διαβάστε περισσότερα