Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ «Γρίτσα»

  1. Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Γρίτσα»

Ἡ νεολιθικὴ οἰκιστικὴ θέση «Γρίτσα» βρίσκεται στὴν   περιοχὴ τοῦ  Πτελεοῦ. Ἡ «Γρίτσα» ἔχει ἀνασκαφεῖ  μεταξὺ 1951 καὶ 1953  ἀπὸ τὸν ἀρχαιολόγο Νικόλαο Βερδελῆ. Ἔχουν ἀνασκαφεῖ  ἕνα «προϊστορικὸ κτίριο» τὸ  ὁποῖο, κατὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ ἀνασκαφέα, ἀνάγεται στὴ μεσοελλαδικὴ περίοδο,  ἀπὸ τὰ μέσα ἔως τὸ  τέλος τῆς τρίτης χιλιετίας π. Χ. καὶ πέντε θολωτοὶ  μυκηναϊκοὶ  τάφοι μὲ πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἀρχαιολογικὰ στοιχεῖα, ὅπως καὶ ἕνας ἄλλος θολωτὸς τάφος στὴν γειτονικὴ   περιοχὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

Οἱ μηκυναϊκοὶ  τάφοι τοῦ Πτελεοῦ χρονολογήθηκαν μεταξὺ 1200 -1100 π. Χ. ἐνῶ ὁ τάφος τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἐκτιμήθηκε κατὰ δύο αἰῶνες περίπου ἀρχαιότερος, ἤτοι μεταξὺ 1400 καὶ 1200 π.Χ.

Ἡ ἐξέταση  τῶν  ὀστράκων ποὺ  συλλέχτηκαν  ἀπὸ τοὺς παραπάνω μηκυναϊκοὺς τάφους ἔδειξε ὅτι αὐτὰ προέρχονταν  ἀπὸ ἀγγεῖα διαφόρων εἰδῶν καὶ ποιοτήτων. Μερικὰ  ἀπὸ τὰ ὄστρακα αὐτὰ συλλέχτηκαν κατὰ τὴν ἀρχικὴ ἐπιφανειακὴ ἔρευνα  πρὶν ἀκόμη ἀρχίσει ἡ συστηματικὴ ἀνασκαφὴ τῶν τάφων καὶ κατατάχθηκαν στὴν προϊστορικὴ ἐποχή. Μερικὰ ὄστρακα προέρχονταν  ἀπὸ χειροποίητα μονόχρωμα χονδροειδὴ εἴδη μὲ ποικιλία ἀποχρώσεων τοῦ πηλοῦ ἡ ὁποία ὀφειλόταν στὸν διαφορετικὸ βαθμὸ ψησίματος. Τὰ ὄστρακα αὐτὰ παρουσίαζαν ὁμοιότητες μὲ τὰ εὑρήματα τῶν Ζερελίων. Βρέθηκε καὶ μία πλούσια συλλογὴ ζωγραφισμένων λεπτῶν μινύειων τροχήλατων ἀγγείων, ὅπως καὶ μελαμβαφεῖς σκύφοι  τοῦ 5ου – 4ου αἰῶνα π.Χ. Διαβάστε περισσότερα