Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ «Πουρναρόλακα»

  1. Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πουρναρόλακα»

Ὁ  νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πουρναρόλακκα» ἦταν ἔνας οἰκισμός, ὁ ὁποῖος, σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ποὺ  ἀνακτήθηκαν κατὰ τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα ποὺ  πραγματοποιήθηκε, κατοικήθηκε μόνο κατὰ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ, μεταξὺ τοῦ 6.700/6.500 καὶ  5.800/5.600 π.Χ. καὶ μετὰ ἐγκαταλείφθηκε. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὰ ἀκριβὴ χρονικὰ ὅρια τῆς ὕπαρξης τοῦ οἰκισμοῦ μέσα σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ  χρονικὸ διάστημα τῶν 1.000 περίπου χρόνων. Τὰ εὑρήματα ποὺ  συλλέχτηκαν δὲν μποροῦν νὰ δώσουν ἀπαντήσεις σὲ τέτοιους προβληματισμούς.  Τὸ ἄν ἄρχισε ἡ κατοίκησὴ της λίγο νωρίτερα, ἄν κατοικήθηκε σ’ ὁλόκληρο τὸ  παραπάνω διάστημα ἤ ἐάν  κατοικήθηκε καὶ γιὰ κάποιο διάστημα μετὰ τὸ  τέλος τῆς Ἀρχαιότερης Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς  εἶναι θέματα ποὺ  δὲν μποροῦν οὔτε νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν οὔτε νὰ ἀπορριφθοῦν.

Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πουρναρόλακα» βρισκόταν στὸν κάμπο τῆς Σούρπης, στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς ἐθνικῆς  ὁδοῦ Θεσσαλονίκης – Ἀθηνῶν, 276 χιλιόμετρα  ἀπὸ τὴν Ἀθήνα σὲ ἕνα ὑψόμετρο 47 μέτρων πάνω  ἀπὸ τὴ θάλασσα. Βρισκόταν, δηλαδή, στὸ πανάρχαιο πέρασμα  ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ Θεσσαλία πρὸς τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα. Διαβάστε περισσότερα