Γενικὲς παρατηρήσεις για τὴν νεολιθική κατοίκηση στὴν περιοχὴ Ἁλμυροῦ

 

Γενικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴν νεολιθικὴ κατοίκηση

τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ

                  Ἀπὸ τοὺς δεκαοκτὼ νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς οí óποῖοι ἀναπτύχθηκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, οἱ μισοί, οἱ ἐννέα, ἱδρύθηκαν καὶ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχή.

                 Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἑξῆς: 1. ἡ «Πύρασος», 2. ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. ἡ «Πέρδικα 1 –Νταουτζιά»,  4. ἡ «Πέρδικα 2». 5. ὁ «Μύλος Βαΐτση»,  6. τὸ «Καραντζάνταλι», 7. ἡ «Μαγοῦλα Ἀμπέλια Ἁλμυροῦ», 8. ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα» καὶ 9. ἡ «Πουρναρόλακα».

              Ἀπό τοὺς ἐννέα αὐτοὺς οἰκισμοὺς συνέχισαν νὰ ὑπάρχουν καὶ κατὰ τὴν Μέση Νεολιθικὴ Ἐποχὴ οἱ ὀκτὼ πρῶτοι. Ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει μόνο ἡ «Πουρναρόλακα», ἄν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι    πολὺ βέβαιο.

                  Κατὰ τὴν ἴδια νεολιθικὴ περίοδο, τὴν Μέση Νεολιθική,  ἱδρύθηκαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν ἄλλοι τέσσερες οἰκισμοί: 1. οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 2. τὸ «Μπελίτσι», 3. τὰ «Ζερέλια» καὶ 4. ἡ «Καμάρα».

Ἔτσι οἱ νεολιθικοὶ οἰκισμοὶ οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν κατά τὴν Μέση Νεολιθικὴ Περίοδο στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ ἦταν συνολικῶς δώδεκα: 1. ἡ «Πύρασος», 2. ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. «Πέρδικα 1 –Νταουτζιά», 4. ἡ «Πέρδικα 2», 5.  οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 6. τὸ «Μπελίτσι», 7. ὁ «Μύλος Βαΐτση», 8. τὰ «Ζερέλια», 9. τὸ «Καραντζάνταλι», 10. ἡ «Μαγοῦλα Ἀμπέλια Ἁλμυροῦ», 11. ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα» καὶ 12. ἡ «Καμάρα».

               Ἀπό τοὺς δώδεκα αὐτοὺς οἰκισμοὺς τῆς Μέσης Νεολιθικῆς Περιόδου ἐξακολούθησαν νὰ ὑπάρχουν καὶ στὴν ἑπόμενη νεολιθικὴ περίοδο, τὴν Νεότερη καὶ Τελικὴ οἱ ἑξῆς ἑπτά: 1. ἡ «Πύρασος», 2. ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 4. τὸ «Μπελίτσι», 5. ὁ «Μύλος Βαΐτση», 6. τὰ «Ζερέλια» καὶ 7. ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα».

                 Κατὰ τὴν Νεότερη καὶ Τελικὴ Νεολιθικὴ Περίοδο, στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, ἱδρύθηκαν καὶ δραστηριοποιήθηκαν ἄλλοι πέντε νεολιθικοὶ οἰκισμοί: 1. ὁ «Κόμβος Μικροθηβῶν», 2. τὸ «Καρατζαγλί», 3. ἡ «Φυλάκη», 4. ἡ «Βουλοκαλύβα» και 5. ἡ «Γρίτσα».

                Ἔτσι καὶ κατὰ τὴν Νεότερη καὶ Τελικὴ Νεολιθικὴ Περίοδο, ὅπως καὶ κατὰ τὴν Μέση, στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ ὑπῆρξαν δώδεκα καὶ πάλι νεολιθικοὶ οἰκισμοί, οἱ ἑξῆς: 1. ἡ «Πύρασος», 2. ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 4. ὁ «Κόμβος Μικροθηβῶν», 5. τὸ «Μπελίτσι», 6. ὁ «Μύλος Βαΐτση», 7.  τὸ «Καρατζαγλί», 8. ἡ «Φυλάκη», 9. τὰ «Ζερέλια», 10. ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα», 11.ἡ «Βουλοκαλύβα» καὶ 12. ἡ «Γρίτσα».

               Ἀνακεφαλαιώνοντας τὰ παραπάνω στοιχεῖα μποροῦμε νὰ διατυπώσουμε τὶς ἑξῆς συγκεντρωτικὲς παρατηρήσεις:

  1. Ἀπὸ τοὺς δεκαοκτὼ νεολιθικοὺς οἰκισμούς, οἱ ὁποῖο ἀναπτύχθηκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Ἁλμυροῦ, οἱ μακροβιότεροι, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν κατὰ τὴν διάρκεια καὶ τῶν τριῶν νεολιθικῶν περιόδων, τὴν Ἀρχαιότερη, τὴν Μέση καὶ τὴν Νεότερη καὶ Τελική, ἦταν οἱ ἑξῆς τέσσερες: 1. ἡ «Πύρασος», 2. ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», 3. ὁ «Μύλος Βαΐτση» καὶ 4. ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα».
  2. Ἑπτὰ οἰκισμοί, 1. ἡ «Πέρδικα 1 – Νταουτζιά», 2. ἡ «Πέρδικα 2», 3. οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 4. τὸ «Μπελίτσι», 5. τὰ «Ζερέλια», 6. τὸ «Καραντζάνταλι» καὶ 7. ἡ «Μαγοῦλα Ἀμπέλια Ἁλμυροῦ», διατηρήθηκαν γιὰ δύο νεολιθικὲς περιόδους.

            Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ τέσσερες: 1. ἡ «Πέρδικα 1 – Νταουτζιά», 2. ἡ «Πέρδικα 2», 3. τὸ «Καραντζάνταλι» καὶ 4. ἡ «Μαγοῦλα Ἀμπέλια Ἁλμυροῦ» ὑπῆρξαν κατὰ τὶς δύο πρῶτες νεολιθικὲς περιόδους, τὴν Ἀρχαιότερη καὶ τὴ Μέση, καὶ οἱ τρεῖς ἄλλοι, 1. οἱ «Φθιώτιδες Θῆβες», 2. τὸ «Μπελίτσι» καὶ 3. τὰ «Ζερέλια», ὑπῆρξαν  κατὰ τὴν δεύτερη καὶ τρίτη νεολιθικὴ περίοδο, δηλαδὴ τὴν Μέση και τὴν Νεότερη καὶ Τελική.

  1. Ἑπτὰ οἰκισμοὶ δραστηριοποιήθηκαν γιὰ μία μόνο νεολιθικὴ περίοδο: 1. ὁ «Κόμβος Μικροθηβῶν», 2. τὸ «Καρατζαγλί», 3. ἡ «Φυλάκη», 4. ἡ «Βουλοκαλύβα», 5. ἡ «Πουρναρόλακα», 6. ἡ «Καμάρα» καὶ 7. ἡ «Γρίτσα».

             Ἀπὸ αὐτοὺς ἕνας, ἡ «Πουρναρόλακα», ὑπῆρξε μόνο κατὰ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχή, ἕνας ἄλλος,  ἡ «Καμάρα», ὑπῆρξε μόνο κατὰ τὴν Μέση Νεολιθικὴ Περίοδο, καὶ οἱ πέντε ὑπόλοιποι, 1. ὁ «Κόμβος Μικροθηβῶν», 2. τὸ «Καρατζαγλί», 3. ἡ «Φυλάκη», 4. ἡ «Βουλοκαλύβα», καὶ 5. ἡ «Γρίτσα», ὑπῆρξαν μόνο κατὰ τὴν Νεότερη καὶ Τελικὴ Νεολιθικὴ Περίοδο.